Läsanvisningar

Var snäll och skriv ett sökord

Kom ihåg att läsa allt inom ett kapitel eller avsnitt för att få med alla aspekter som rör din produktion.

Texten är uppdelad i ett antal kapitel med tabeller i bilagor och allra sist i bilaga 11 Definitioner. Kursiv text syftar på tillämpningar som inte direkt framgår ur förordningarna (EG) nr 834/2007, (EG) nr 889/2008 eller (EG) nr 1235, eller annan lagstiftning såsom Livsmedelsverkets eller Jordbruksverkets föreskrifter. Övrig text framgår direkt ur lagstiftningen. Om någon del av texten strider mot dessa förordningar eller annan lagstiftning gäller förordningarna och den aktuella lagstiftningen.
Under de flesta regeltexterna finns referenser till aktuella EU-förordningar för ekologisk produktion. Så här kan det se ut: Referens: 889/2008 art 95.1, SJVFS 2015:29, LIVFS 2014:8

  • 889/2008 art 95.1 står för att i Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 i artikel
    95.1 finns den lagstiftningstext som är grund för texten ovanför. Står det 834/2007 så är det istället Rådets förordning (EG) nr 834/2007 med den aktuella regeltexten. Det finns flera lagstiftningar, alla skrivs på samma sätt. Enklaste sättet att hitta en lagstiftning är att ta nummer och årtal (t.ex. 834/2007) och söka på nätet. När vi hänvisar till EU-förordningar så är det den senaste versionen av förordningen som avses, då det kan ta tid innan lagstiftningen konsolideras.
  • SJVFS 2015:29 står för att det är föreskrifter i Jordbruksverkets författningssamling år 2015, nummer 29 som gäller för texten ovanför. Författningssamlingarna finns publicerade på Jordbruksverkets hemsida. Även om Jordbruksverket ändrat föreskriften hittar man alltid rätt version genom att söka på grundnumret (dvs. i detta fall 2015;29).
  • LIVSFS 2014:4 står för att det är Livsmedelverkets författningssamling år 2014 och vilket nummer, i detta fall 4, föreskriften har erhållit.
Referenser

I referenserna i de Nationella riktlinjerna finns EU-förordningar för ekologisk produktion angiven som referens, hänvisningar till ändringsförordningar och till Statens föreskrifter från Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

På Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets webbplatser finns länkar till EU förordningarna för ekologisk produktion
Samtliga EU-förordningar går att hitta på webbsidan EUR-lex ingång till EU-rätten (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm).

Tänk på att hemsidor görs om och att sökvägar därför kan förändras och länkar som finns i de Nationella riktlinjerna kan vara brutna. Vi har ändå skrivit ut ett relativt stort antal länkar för att göra det enkelt att hitta till angivna dokument.

I slutet av vissa kapitel finns det en grön textruta med titeln ”Svensk tillämpning”. Denna text har oftast ingen referens till någon specifik lagtext och kan då vara mer ett praktiskt exempel eller så kan det vara hur något tillämpas just inom Sverige. I vissa fall kan exemplet /texten refereras till ett kalibreringsmöte där kontrollorgan, Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar, dvs. texten har kalibrerats.