Introduktion

Var snäll och skriv ett sökord

De Nationella riktlinjerna är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. Riktlinjerna sammanför de mest aktuella reglerna från olika delar av förordningarna till en samlad och översiktlig beskrivning. De är skrivna som ett stöd främst för den som producerar, hanterar, förädlar eller handlar med ekologiska livsmedel men kan givetvis också användas av rådgivande organisationer, intresseorganisationer och kontrollorgan med flera.

Syftet med dokumentet är att i ett lättillgängligt format återge lagstiftningen för ekologisk produktion och hur den ska tillämpas i Sverige.

De Nationella riktlinjerna utgår från den ekologiska förordningen för ekologisk produktion (EU) 2018/848, men i vissa fall är skrivningen i de Nationella riktlinjerna striktare än i förordningarna för ekologisk produktion eftersom det finns svensk nationell lagstiftning som exempelvis djurskydds- och/eller miljölagstiftning som kan ställa högre krav. I de delar där det finns striktare krav i andra regelverk, till exempel rörande gödselhantering eller djurskydd, så anges även de reglerna i riktlinjerna.

Det är alltid den ekologiska aktörens ansvar att hålla sig underrättad om de regler som gäller för verksamheten.

Utöver den grundläggande förordningen för ekologisk produktion, finns 22 stycken delegerade och genomförande förordningar som hanterar ändringar och tillägg till de tre ovanstående. Lagstiftningen för ekologisk produktion ändras och utvecklas fortlöpande. Därmed tillkommer ny lagstiftningstext ett antal gånger per år.
Nedan listas namnet på den grundläggande förordningen och tillägen/ändringarna.:

De Nationella riktlinjerna för ekologisk produktion utgår även från Jordbruksverkets föreskrifter för ekologisk produktion (SJVFS 2021:47) och den svenska Djurskyddslagen.